FIRMA

REGULAMIN SKLEPU

Regulamin Internetowej Galerii Sztuki Le Pukka.

§1 DEFINICJE

 1. Le Pukka Katarzyna Kuźma, ul. Solec 58/60, 00-382 Warszawa; NIP: 5262854415; Regon 142881861; wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. W dalszej części regulaminu zwana Właścicielem Internetowej Galerii Sztuki Le Pukka lub Internetową Galerią Sztuki Le Pukka.
 2. Internetowa Galeria Sztuki Le Pukka prowadzona przez Le Pukka Katarzyna Kuźma pod adresem: Lepukka.pl/galeria-sztuki w języku polskim. Jest to serwis transakcji on-line o charakterze otwartym, w ramach którego organizowana jest sprzedaż dzieł sztuki, Artystów którzy założyli swoje Konto.
 3. Dzieło – Towar, rzecz, która może być przedmiotem sprzedaży, zgodnie z Regulaminem Internetowej Galerii Sztuki Le Pukka.
 4. Artysta – Użytkownik podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał prawidłowej Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto i tym samym uzyskał on dostęp do usług świadczonych przez Właściciela Internetowej Galerii Sztuki Le Pukka na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Sprzedający - Artysta oferujący do sprzedaży dzieła w ramach i za pośrednictwem Internetowej Galerii Sztuki Le Pukka.
 6. Kupujący - Użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia dzieła w ramach Internetowej Galerii Sztuki Le Pukka.
 7. Konto - Prowadzone dla Artysty przez Właściciela Internetowej Galerii Sztuki Le Pukka pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Artysty oraz informacje o jego działaniach w ramach Internetowej Galerii Sztuki Le Pukka.
 8. Rejestracja - Procedura zakładania Konta.
 9. Regulamin - Niniejszy Regulamin, regulujący zasady współpracy Właściciela Internetowej Galerii Sztuki Le Pukka z Artystami umieszczającymi dzieła w Internetowej Galerii Sztuki Le Pukka.

§2 WARUNKI KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ GALERII SZTUKI

 1. Użytkownikiem Galerii Sztuki może zostać osoba fizyczna, mająca ukończone 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Internetowej Galerii Sztuki Le Pukka pod warunkiem, że konto Użytkownika założy w ich imieniu rodzic lub prawny opiekun.
 3. Każdy Użytkownik może posiadać w Internetowej Galerii Sztuki Le Pukka tylko jedno konto Użytkownika.
 4. Aby mieć możliwość korzystania z Internetowej Galerii Sztuki Le Pukka w sposób aktywny, należy dokonać Rejestracji poprzez formularz rejestracyjny na stronie WWW.
 5. Wypełniając formularz rejestracyjny, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Właściciela Internetowej Galerii Sztuki Le Pukka (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133).
 6. Dokonując rejestracji w Internetowej Galerii Sztuki Le Pukka, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji od Właściciela Internetowej Galerii Sztuki Le Pukka na swój adres email.
 7. Ceny towarów prezentowanych w Internetowej Galerii Sztuki Le Pukka są cenami brutto.

§3 REJESTRACJA ARTYSTÓW

 1. Rejestracja polega na podaniu danych określonych w formularzu rejestracji.
 2. Dokonując rejestracji Artysta oświadcza, że podane przez niego dane są zgodne z prawdą.
 3. Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego i potwierdzeniu prawdziwości danych, na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość z informacją o aktywacji konta.
 4. Dzięki rejestracji Artysta będzie mógł samodzielnie dodawać Dzieła oraz aktualizować wszelkie dane dotyczące swoich Dzieł, ich ceny, opisy itp.
 5. Artysta może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczeniu usług droga elektroniczną.
 6. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do konta Użytkownika oraz jego usunięciem wraz ze wszystkimi danymi z Internetowej Galerii Sztuki Le Pukka.
 7. Każdy Artysta posiadający swoje konto w Internetowej Galerii Sztuki Le Pukka ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, w dowolnym momencie może je zmienić lub usunąć swoje konto wraz ze wszystkimi Dziełami (w tym celu należy skontaktować się mailowo z Właścicielem Internetowej Galerii Sztuki Le Pukka: GaleriaSztuki@lepukka.pl).
 8. Założenie Konta jest bezpłatne.

§4 SPRZEDAŻ

 1. Internetowa Galeria Sztuki Le Pukka prowadzi internetową sprzedaż dzieł sztuki: obrazów, plakatów, grafik i rzeźb.
 2. Stronami umowy zawieranej podczas transakcji są Sprzedający oraz Kupujący.
 3. Umowa sprzedaży może zostać zawarta z Użytkownikiem zarejestrowanym, jak również niezarejestrowanym.
 4. Użytkownik niezarejestrowany jest zobowiązany do przekazania następujących danych: imię i nazwisko, dane adresowe, numer telefonu, adres poczty e-mail.
 5. Wszystkie Dzieła sprzedawane za pośrednictwem Internetowej Galerii Sztuki Le Pukka znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli praw autorskich tych dzieł (zwanych dalej Artystami). Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów znajdujących się na stronach Internetowej Galerii Sztuki Le Pukka bez pisemnej zgody i wiedzy właścicieli praw autorskich. W celu uzyskania zgody na kopiowanie, lub rozpowszechnianie materiałów prezentowanych na w/w stronie Użytkownik powinien skontaktować się z Właścicielem Internetowej Galerii Sztuki Le Pukka mailowo: GaleriaSztuki@lepukka.pl.
 6. Artyści zachowują pełnię praw autorskich do sprzedawanego Dzieła, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631 ze zm.).
 7. Artysta ma możliwość i prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych Dzieł prezentowanych na stronie Internetowej Galerii Sztuki Le Pukka. Zmiana cen lub wycofanie dzieła nie dotyczy zamówień będących w trakcie realizacji.

§5 PRZEBIEG SPRZEDAŻY

 1. Kupujący bierze udział w sprzedaży poprzez złożenie zamówienia na Dzieło na stronie Internetowej Galerii Sztuki klikając w napis „Dodaj do koszyka”.
 2. Oferta kupna jest wiążąca dla uczestników sprzedaży (Sprzedającego i Kupującego) od momentu mailowego potwierdzenia przez obsługę Internetowej Galerii Sztuki Le Pukka zamówienia zrealizowanego przez Kupującego oraz dostępności Dzieła.
 3. Sprzedaż zostaje dokonana w następujących krokach:
  a. wybór dzieła i wypełnienie formularza zakupu na www.lepukka.pl/galeria-sztuki przez Kupującego;
  b. po otrzymaniu mailowego potwierdzenia od obsługi sklepu o przyjęciu zakupu Dzieła, Kupujący dokonuje płatności w kwocie za jaką dzieło zostało wystawione w Internetowej Galerii Sztuki Le Pukka;
  c. po odnotowaniu wpływu na konto Właściciel Internetowej Galerii Sztuki Le Pukka zleca wysyłkę dzieła na adres wskazany przez Kupującego;
  d. Kupujący ma prawo w ciągu 14 dni od daty otrzymania dzieła może dokonać jego zwrotu.
  e. Koszt zwrotu dzieła ponosi Kupujący.
  f. Właściciel Internetowej Galerii Sztuki Le Pukka rozlicza się z Sprzedającym - Artystą po upływie 14 dni od dostarczenia dzieła do Kupującego.
 4. Koszty związane z dostarczeniem dzieła do Kupującego pokrywa Właściciel Internetowej Galerii Sztuki Le Pukka. Natomiast koszty związane z przygotowaniem dzieła do wysyłki – bezpieczne zapakowanie Dzieła pokrywa Artysta po otrzymaniu informacji o sprzedaży Dzieła za pośrednictwem Internetowej Galerii Sztuki Le Pukka.

§6 OPŁATY I PROWIZJE

 1. Usługi prezentacji Dzieł i Artystów oraz ich promocja są świadczone bezpłatnie przez Właściciela Internetowej Galerii Sztuki Le Pukka.
 2. Opłata za dostarczenie dzieła Kupującemu obciąża Właściciela Internetowej Galerii Sztuki Le Pukka.
 3. Opłata za zwrot dzieła obciąża Kupującego.
 4. Użytkownikom mogą być wystawiane faktury VAT marża na ich żądanie.
 5. Faktury wystawiane są po przesłaniu kompletnych danych Użytkownika.

§7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny,  składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu  dzieła sztuki stosowne oświadczenie. W celu zachowania terminu należy wysłać powiadomienie o chęci dokonania zwrotu przed upływem terminu na adres mailowy Internetowej Galerii Sztuki Le Pukka: GaleriaSztuki@lepukka.pl.
 2. Konsument chcący skorzystać z prawa odstąpienia od umowy jest obowiązany odesłać dzieło sztuki niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 dni na adres wskazany przez Właściciela Internetowej Galerii Sztuki Le Pukka w stanie nienaruszonym, nie posiadającym śladów użytkowania. Konsument powinien zwrócić dzieło sztuki wraz z kompletem dokumentów otrzymanych wraz z dziełem sztuki. Konsument korzystający z prawa do odstąpienia od umowy proszony jest o wypełnienie formularza zwrotu - http://www.lepukka.pl/formularz_zwrotu.html. Odsyłany produkt powinien zostać należycie zapakowany i zabezpieczony tak, aby nie został uszkodzony w trakcie transportu.
 3. Zwrot zapłaconej przez Użytkownika kwoty za Dzieło zostanie dokonany przelewem na wskazane przez Użytkownika w konto bankowe. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący.

§8 REKLAMACJE

 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych.
 2. Kupującemu przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wad rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 556 1-556 3 i następne Kodeksu cywilnego.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu http://www.lepukka.pl/formularz_reklamacji.html
 4. Zastosowanie się do punktu nr. 3 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
 5. Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: GaleriaSztuki@lepukka.pl.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia jej do Właściciela Internetowej Galerii Sztuki Le Pukka.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
 3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Internetowej Galerii Sztuki Le Pukka. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument. Kupujący może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl
 4. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Użytkownicy zostaną powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Ponadto informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronach Galerii. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2015 r.